ZOZ Medica

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne
świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolne.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ spośród osób
posiadających umowę z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór
konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja.

Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej
POZ. Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony powinna być dostępna w każdej placówce
podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą odmówić
żadnemu ubezpieczonemu zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć, czy
stan zdrowia. Jedyne ograniczenia, jakie mogą zaistnieć podczas składania deklaracji,
wynikają z limitów podopiecznych przypadających na jedną osobę udzielającą świadczeń
zdrowotnych.

Aktualnie obowiązujące limity podopiecznych:

 • Lekarz POZ (lekarz rodzinny, lekarz medycyny ogólnej, internista, pediatra) – do 2750 osób;
 • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – do 2750 osób;
 • Położna podstawowej opieki zdrowotnej – do 6600 osób populacji żeńskiej, w tym noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia;
 • Pielęgniarka szkolna – w zależności od typu szkoły do 1100 uczniów.

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż
dwa razy w roku.

W przypadku, gdy pacjent po raz trzeci w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ,
pielęgniarkę lub położną rodzinną – wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek
Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną POZ,
należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy.
Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii
lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania
kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący, w tym przypadku pacjent.

Opieka sprawowana przez lekarza POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń
zdrowotnych w przychodni, codziennie w godz. 8.00-18.00, a po godzinie 18.00 w dni
powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, gwarantuje
swoim pacjentom świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ
/nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz w uzasadnionych
przypadkach wizyty domowe w miejscu zamieszkania. Pacjent może rejestrować się do
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób
trzecich.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w
dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie
uzgodnionym ze świadczeniodawcą.

Informacja dla pacjentów na temat lekarskiej opieki całodobowej, zawierająca numer
telefonu, powinna być umieszczona na tablicy wewnątrz i na zewnątrz placówki POZ.
Świadczenia z zakresu dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej udzielane są pacjentom w
przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem
stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności sytuacji : utraty przytomności,
upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości,
urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem
elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni
specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ
należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest
odpowiedzialny za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i
młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów
zdrowia).

Opieka sprawowana przez pielęgniarki POZ

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 w pełnym zakresie,
natomiast w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo
wolne od pracy w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ /nocnej i świątecznej
wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w POZ – w zakresie zapewniającym kontynuację
niezbędnych świadczeń wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.
Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru
do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w
przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.

Opieka sprawowana przez położne POZ

Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku
podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia
ciągłości świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do
piątku, w godz. 8.00 – 18.00. Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez
względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i
niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak
w przypadku składania deklaracji do pielęgniarki oraz do lekarza POZ.

Obszar działalności pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, to m.in.:

 • realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki/położnej POZ oraz w miejscu zamieszkania /pobytu świadczeniobiorcy,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki i położnej POZ może odbywać się osobiście,
telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach
przewlekłych pielęgniarka uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

Opieka sprawowana przez pielęgniarkę szkolną

Pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna sprawują opieką profilaktyczną nad uczniami
danej szkoły od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły
ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka szkolna zapewnia
dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do liczby uczniów i typu szkoły, z
uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

Świadczenia są realizowane w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma takiego
gabinetu – w przychodni/ ośrodku zdrowia.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę szkolną:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych;
 • kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,

Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej można skorzystać w dwóch lokalizacjach

 • Przychodnia Medica-1 ul. Armii Krajowej 25 38-430 Targowiska
 • Ośrodek Zdrowia ul. Strażacka 3 38-420 Iskrzynia
ZAUFAJ SPECJALISTOM!
Zdrowie na pierwszym miejscu! Zarejestruj się już dziś i dbaj o swoje dobre samopoczucie!

Personel

 • Lekarz medycyny Krzysztof Sikora

  specjalista medycyny rodzinnej

 • Lekarz medycyny Beata Węklar

  pediatra

 • Lekarz medycyny Ewa Gonet-Jurusik

  specjalista medycyny rodzinnej

Usługi
Personel
Przejdź do treści