ZOZ Medica

Dostępność cyfrowa

NZOZ MEDICA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej nzozmedica.pl
Data sporządzenia deklaracji dostępności:  2023-08-25.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-08-25.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-25

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny SOFT-KOMP

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Przychodni Rodzinnej NZOZ MEDICA prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Dziura, e-mail: nzoztargowiska@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Nzoz Medica -1, ul. Armii Krajowej 25, Targowiska

DOJAZD I WEJŚCIE

Aby dostać się na do placowki należy z drogi ( kierunek Krosno – Rymanów) ul. Armii Krajowej 25 w Targowiskach, zjechać w lewo do bramy wjazdowej.
Do budynku przychodni prowadzi 1 wejście od strony parkingu przy budynku

Obiekt wyposażony jest w plac wyłożony kostką brukową, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest 2 miejsca znajdujące się po lewej stronie bramy wjazdowej.

KOMUNIKACJA W BUDYNKU

Z wejścia głównego można dostać się na poszczególne piętra zarówno windą jak i schodami. Obiekt posiada dostępną komunikację pionową budynku , winda posiada informację głosową. Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Schody wyposażone w poręcze. Gabinety posiadają odpowiednie parametry przestrzenne pozwalające na obsługę osób z niepełnosprawnościami.

DODATKOWE UŁATWIENIA

 • W rejestracji i gabinetach Poradni POZ znajdują się pętle indukcyjne.
 • Przy wejściu na parterze, znajduje się tablica tyflograficzna z oznaczeniami w alfabecie Braille`a.
 • Gabinety Paradni POZ są oznaczone alfabetem Braille`a.
 • Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Paradnia POZ posiada oznaczenia kontrastowe.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

UTRUDNIENIA

 • Drzwi wejściowe nie są wyposażone w automatykę.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Ośrodek Zdrowia w Iskrzyni, ul. Strażacka 3, 38-422 Iskrzynia

DOJAZD I WEJŚCIE

Do budynku można dostać się jedynym wejściem od strony parkingu.


Aby dostać się na parking  należy z drogi krajowej 19 ( kierunek Rzeszów – Barwinek), zjechać w lewo na ul. Strażacką, następnie pojechać prasto i skręcić w lewo do bramy wjazdowej.
Przy obiekcie znajduje się plac (parking) wyłożony kostką brukową, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest 2 miejsca znajdujące się po prawej stronie bramy wjazdowej.

KOMUNIKACJA W BUDYNKU

Z wejścia głównego można dostać się na do pomieszczeń które znajdują się na parterze korytarzem komunikacyjnum i wejść na poczekalnię Ośrodka Zdrowia. Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Schody wejściowe wyposażone w poręcze. Gabinety posiadają odpowiednie parametry przestrzenne pozwalające na obsługę osób z niepełnosprawnościami.

DODATKOWE UŁATWIENIA

 • W rejestracji Poradni POZ znajdują się pętlela indukcyjna.
 • Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością
 • Paradnia POZ posiada oznaczenia kontrastowe
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Utrudnienia

 • Drzwi wejściowe nie są wyposażone w automatykę.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 • Paradnia POZ nie posiada oznaczeń kontrastowych
Przejdź do treści